Statuten

Statuten bewonersvereniging Top van Noord

Versie: dinsdag 15 april 2008

Onderstaande statuten zijn goedgekeurd tijdens de ledenvergadering van 15 april 2008.

Artikel 1: naam

De vereniging draagt de naam ‘Top van Noord’. De vereniging is gevestigd in de gemeente Rotterdam.

Artikel 2: doelstelling vereniging

De vereniging heeft ten doel: het bevorderen van de leefbaarheid van het woongebied Top van Noord in de ruimste zin des woords. Dit gebied wordt begrenst door de Soetendaalseweg aan de zuidkant, de Gordelweg aan de noordkant, de Bergweg aan de westkant, de en de Soetendaalsekade aan de oostkant.

Artikel 3: leden
1. De vereniging kent uitsluitend gewone leden.
2. Als lid worden slechts toegelaten natuurlijke personen die woonachtig zijn in het bij artikel 2 beschreven gebied.
3. Het lidmaatschap wordt verkregen door schriftelijke opgave bij het bestuur.
4. Het lidmaatschap is individueel.
5. De minimumleeftijd voor het lidmaatschap is achttien jaar.

Artikel 4: beëindiging lidmaatschap

1. Het lidmaatschap eindigt door:

  1. overlijden van het lid;
  2. opzegging door het lid;
  3. opzegging door de vereniging;
  4. het niet meer voldoen door het lid aan de in artikel 3, tweede lid, genoemde voorwaarde.

2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het einde van een kalenderjaar. Zij geschiedt door schriftelijke kennisgeving, welke voor 1 december van het desbetreffende jaar in het bezit van de secretaris moet zijn.

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of heeft gehandeld of wanneer het betreffende lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld. De opzegging geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid onverwijld van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan tegen het einde van het lopende kalenderjaar door het bestuur geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 2 weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn gemaand, op de 1e december niet geheel heeft voldaan aan zijn (geldelijke) verplichtingen jegens de vereniging c.q. aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mogen worden. Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging tot gevolg hebben wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).

4. Beëindiging van het lidmaatschap wegens het niet meer voldoen aan de in artikel 3, tweede lid, genoemde voorwaarde geschiedt per datum waarop de desbetreffende mutatie is bijgeschreven in het bevolkingsregister.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar, ongeacht de reden of de oorzaak, eindigt blijft toch de bijdrage van het lopende kalenderjaar voor het geheel door het lid verschuldigd.

Artikel 5: geldmiddelen en contributie
1.De geldmiddelen van de vereniging kunnen onder andere gevormd worden door:

  1. contributie van de leden;
  2. donaties;
  3. subsidies;
  4. schenkingen;
  5. alle andere baten en inkomsten.

2. De algemene ledenvergadering heeft de mogelijkheid om contributie te vragen. Ieder lid betaalt contributie waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld. Bij diezelfde gelegenheid kan de algemene ledenvergadering de hoogte van de contributie voor samenleefverbanden bepalen, waarbij onder samenleefverband wordt verstaan: twee of meer personen van achttien jaar of ouder, die voldoen aan het in artikel 3, tweede lid, gestelde en die zich ieder als lid hebben aangemeld bij het bestuur.

Artikel 6: bestuur

1. Het bestuur bestaat uit drie of meer personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste 3 personen, een voorzitter een secretaris en een penningmeester. De benoeming geschiedt uit de leden.

2. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Indien het aantal bestuurders is gedaald beneden het statutaire aantal, blijft het bestuur toch bevoegd zolang tenminste 2 bestuursleden in functie zijn.

3. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.

4. De voorzitter zit de algemene vergaderingen voor en de bestuursvergaderingen. Verder ziet de voorzitter toe op tijdige uitvoering van de besluiten van het bestuur en de algemene ledenvergadering.

5. De secretaris is verantwoordelijk voor de correspondentie van de vereniging alsmede met de samenstelling van de notulen, rapporten en verslagen en de documentatie  hiervan.

6. De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging overeenkomstig de besluiten van de algemene ledenvergadering en het bestuur en geeft hierover overzichten op de door de ledenvergadering en het bestuur te bepalen tijdstippen.

7. De bestuurders worden op voorstel van het bestuur, of op voorstel van tenminste 5 leden, door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd. De benoeming van een bestuurslid geschiedt voor een tijdvak van drie jaar, waarbij een aftredend bestuurslid terstond herkiesbaar is.

8. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 7: bestuurstaak – vertegenwoordiging

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemdingen bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van deze handelingen.
Op het ontbreken van vorenbedoelde goedkeuring van de algemene vergadering kan tegen derden beroep worden gedaan.

5. Onverminderd het in lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:
a. hetzij door het bestuur;
b. hetzij door de voorzitter;
c. hetzij door twee andere bestuursleden.

Artikel 8: boekjaar/verenigingsjaar en kalenderjaar
Het boekjaar c.q. verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 9: jaarverslag en verantwoording

1. Binnen 5 maanden na het einde van een boekjaar wordt een algemene vergadering gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

Artikel 10: algemene vergaderingen en stemrecht

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste 8 dagen.

2. Voorts is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken indien een schriftelijk verzoek hiertoe wordt gedaan door ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping.

3. Behalve de in lid 1 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dat wenselijk acht.

4. Alleen leden die op het moment van de ledenvergadering minstens één maand lid zijn van de vereniging, hebben toegang tot de vergadering. Zij hebben daar ieder één stem.

5. Personen die woonachtig zijn in het in artikel 2 beschreven gebied en geen lid zijn van de vereniging, dan wel korter dan één maand, hebben toegang tot de vergadering en kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Zij hebben geen stemrecht .

6. Het bestuur kan om gewichtige redenen niet-leden het spreekrecht ontzeggen, evenals de toegang tot (stemmingen tijdens) de vergadering.

Over alle voorstellen wordt beslist bij meerderheid van stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Artikel 11: leiding en vastlegging algemene vergaderingen

1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid zal
één der andere bestuursleden als voorzitter van de vergadering optreden.

2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen opgemaakt die in een volgende algemene vergadering worden geagendeerd.

Artikel 12: wijziging statuten
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar tenminste de helft van het totale aantal leden der vereniging aanwezig is, met een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal stemmen.

Artikel 13: ontbinding
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.

2. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders.

3. Het batig saldo na vereffening wordt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren overgedragen. leder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

Artikel 14: Huishoudelijk reglement
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Artikel 15: overige

In alle gevallen waarin de wet noch de statuten voorzien, beslist het bestuur.